page_banner
  • Semi-Collapsible Jerry Can

    نیمه جمع شدنی جری کان

    Gاطلاعات و شرح عمومی  

    جری کن نیمه جمع شونده با ظرفیت 10 لیتر 20 لیتر از درجه مواد غذایی ldpe ساخته شده است.

    این ظرفی است که برای استفاده عمومی در خانه برای حمل و ذخیره آب آشامیدنی استفاده می شود.